Contact

Forschungsschwerpunkt Historische Kulturwissenschaften (HKW)

Office:
Davina Brückner M.A.,Kristina Müller-Bongard M.A.

Postal address:
FSP Historische Kulturwissenschaften
Geschäftstelle
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
55099 Mainz

Visitors' address:
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Jakob-Welder-Weg 11
Room 00-145

Tel.: +49 (0)6131 / 39-20484
Fax: +49 (0)6131 / 39-20489
e-mail: hkw@uni-mainz.de

Visitors' information: pdf
Further information for visitors: Hompage of the University